سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شار یا جریان نوری مطابق منحنی حساسیت چشم انسان، تنها بخشی از تشعشعات الکترومغناطیسی یک منبع نور برای ما قابلرؤیت است.

به این بخش از تشعشعات الکترومغناطیسی که از منبع نور خار ج شده است شار (جریان) نوری گفته میشود و واحد اندازهگیری آن لومن (Lm ) است.