سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نور قسمتی از طیف های الکترومغناطیسی با محدوده طول موجی بین 380 و 780 نانومتر است.

چشم انسان توان دریافت و تشخیص آن را دارد.

در طول روز و به علت وجود نور فراوان، چشم انسان قدرت بیشتری برای تشخیص رنگ ها دارد.

با این حال ،شب ها ،چنانچه نور کافی نباشد چشم نمی تواند رنگ اجسام را به درستی تشخیص دهد.