اهدای تندیس واحد نمونه استانی 1401

اهدای تندیس واحد نمونه استانی 1401

رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد و هیات همراه از بخش های مختلف شرکت تولیدی گروه صنعتی سپهرمنو بازدید کردند.

جناب آقای احمدی (رییس اداره نظارت براجرای استاندارد استان تهران / معاونت ارزیابی انطباق)

جناب آقای زحمتکش(معاونت تدوین و استاندارد سازی اداره استاندارد استان تهران)

جناب آقای جعفرتاش(معاونت اداره نظارت براجرای استاندارد)

سرکار خانم فرزان(رییس اداره آموزش استاندارد استان تهران)

سرکار خانم علی محمدی (مسول روابط عمومی اداره استاندارد استان تهران)

همچنین در این بازدید نشان ملی استاندارد استانی 1401 به مدیرعامل گروه صنعتی سپهرمنور جناب آقای محمد حسین دهقان اهدا شد.