تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری لامپ LED

تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری لامپ LED

 پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری لامپ LED گروه صنعتی سپهرمنور به شماره پروانه 6667725966 تمدید گردید و تا مورخ 31/04/1405 اعتبار دارد.

 

جهت استعلام از اعتبار پروانه میتوان به شماره 10001517 کد 6667725966 را پیامک کرد.

 

تصویر پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری لامپ LED تمدید شده و تصویر پروانه قبلی به پیوست ارسال می گردد.